بیمه صندوق عشایر و روستائیان یک فرصت سرمایه گذاری است / زنان دارای ۳ فرزند در روستاها بیمه رایگان صندوق می شوند / شهرنشینان هم می توانند بیمه صندوق عشایر شوند

پیک ملت؛ مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و عشایر استان گفت؛ ۱۵٠ هزار نفر جامعه هدف در استان داریم که از این تعداد ۳٠ هزار نفر از خدمات صندو ق استفاده می کنند وبخش زیادی ازجامعه هدف مطلع نسیتند. به گزارش پیک ملت؛ مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و عشایر، به شرح خدمات و وظایف صندوق