بیمه زنان خانه دار فرصتی برای آینده بهتر بانوان در کهگیلویه و بویراحمد

پیک ملت، بیمه زنان خانه دار فرصتی برای آینده بهتر بانوان در کهگیلویه و بویراحمد است که چشم انداز روشنی برای زندگی آینده زنان استان ترسیم کرده است. برای تحقق ماده “۷” قانون تأمین اجتماعی و به منظور تعمیم و گسترش چتر حمایتی بیمه برای همه اقشار فاقد پوشش بیمه‌ای و استقرار نظام هماهنگ و