موافقت با ساخت بیمارستان جدید در دهدشت

پیک لت؛  موافقت با ساخت بیمارستان جدید در دهدشت در نشست مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور،دکتر احمدزاده استاندار و دکتر جاودان سیرت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان به گزارش پیک ملت؛در نشستی با حضور میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور،دکتر احمد زاده استاندار،دکتر پیوند معاون توسعه استاندار، دکتر اسفندیاری معاون فرهنگی،اجتماعی وامور استان های