تحلیلی بر لایحه بودجه ۱۴۰۲
تحلیلی بر لایحه بودجه ۱۴۰۲
لایحه بودجه به عنوان مهمترین سند مالی کشور محسوب می شود که دولت سیزدهم بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح بودجه اقداماتی در این راستا انجام داده و لایحه بودجه ۱۴۰۲ را در ۲۰ دی ماه به مجلس ارائه نمود. با توجه به اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ های برنامه هفتم توسعه لحاظ شد، توجه به اصلاح ساختار بودجه، عدالت، امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم ، توجه به طرح های مهم و اثرگذار اقتصادی و رعایت آمایش سرزمینی مد نظر قرار گرفت.