موجی از مردم که مسیر بهارستان را برای بهرامی هموار تر کرد / آینده جریان راه روشن فردا متعلق به جوانان است

پیک ملت؛ محمد بهرامی کاندیدای مجلس در جمع مردم توت نده اظهار کرد؛ این منطقه همیشه منشأ تحولات تاریخی، سیاسی، و اجتماعی بوده است، شک نداریم که این منطقه خاستگاه انسان هایی بزرگ بوده که همیشه تغییرات اساسی و حیاتی را ایجاد کرده است. این اراده و شجاعت از گذشته تا حال ادامه داشته و