محرومیت استان از سهم هلدینگ ها و شرکت های  بزرگ کشور  /نمایندگان ما باید دنبال طرح ها و تئوری های جدید برای مردم باشند/نمایندگانی که در تراز ملی هستند، انتخاب شوند

پیک ملت؛ محمد بهرامی کاندیدای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در جمع مردم سهر گراب لوداب گفت؛ برای کاهش این معضلات از انتخاب های سلیقه ای دست برداریم انتخاب و نوع انتخاب های ما  در تغییر ساختارها به سمت مثبت یا منفی اثرگذار خواهد بود و ما امیدوار هستیم مردم با انتخاب خود هر کس