پیام تبریک رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان به مناسبت روز خبرنگار

پیک ملت؛  پیام تبریک سرهنگ عیسی جمشیدی رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان به مناسبت روز خبرنگار “نون والقلم مایسطرون” 17مرداد روز خبرنگار روز تلاشگرانی است که در عرصه خبر و اطلاع رسانی و صیانت از حقوق شهروندی سهمی ارزنده دارند. خبرنگاران، این سفیران صادق و راویان صدیق همواره در راه حقیقت و رسالت خطیر و