بخش اول؛ اولین های تاریخ کهگیلویه وبویراحمد

پیک ملت:  بخشی از اولین ها در کهگیلویه وبویراحمد. به گزارش پیک ملت؛  اولین پزشکی که دربویراحمد و شهرتل خسرو به طبابت پرداخت: ناصرالحکما. اولین پزشک درمانگاه یاسوج: دکتر جمشید آشور زاده اولین درمانگاه خیریه کودکان یاسوج (بنیاد کودکان)سال 1355 اولین ریس بیمارستان شیر خورشید یاسوج(شهیدبهشتی فعلی): دکتر اردشیر منصوریان. اولین فرماندار کل : سرلشکر