نقش موثر حاکمیت در انقراض طبیعت و گیاهان کوهی؛ پرداختن به معلول ها و رها کردن علت ها!! /  آیا دیواری کوتاه تر از دیوار اقشار ضعیف جامعه وجود دارد؟

پیک ملت؛ سالهاست که یک فرمولِ مطرود در اداره‌ی جامعه و در ساحاتِ مختلف دارد دست‌به‌دست می‌شود و آن چیزی نیست جزء پرداختن به معلول‌ها و رها کردن علت‌ها، و در این بین گویا دیواری کوتاه‌تر از دیوار مردمی که از اقشار ضعیفِ جامعه‌اند وجود ندارد.   پیک ملت رفعت کاظمی؛  اگر برای سنجشِ میزان