ورود دادستانی به تجاوز به بستر و حریم رودخانه بشار منطقه مزدک معروف به چم بلبل/ رفع تصرف 5 هکتاری بستر رودخانه بشار

  پیک ملت؛ در نیمه‌های خرداد ماه بود که منطقه ی گردشگری گل بلبل واقع در مزدک در حاشیه رودخانه بشار در منطقه مزدک، دچار آتش سوزی شد. معاون حفظ حقوق‌ عامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در آن منطقه حاضر، و از نزدیک وضعیت را مشاهده و بررسی نمود. منطقه گل و بلبل