وقتی شعله آتش فقر اقتصاد خانواده، در کهگیلویه و بویراحمد ، دامن جنگلهای زاگرس را می گیرد

  پیک ملت،  حسین آریانفر؛  وقتی شعله آتش فقر اقتصاد خانواده، در کهگیلویه و بویراحمد ، دامن جنگلهای زاگرس را می گیرد. امروز، و با چشمهای خود ، دیدم که چگونه شعله آتش فقر اقتصاد خانواده جنگلهای زیبای دامنه های زاگرس را در مسیر یاسوج به سیسخت به آتش کشید، امشب با اندوه فراوان گواه