ابطال بخشنامه تبدیل وضعیت نیروهای قرارداد کارگری به قرارداد کار معین

    ابطال بخشنامه تبدیل وضعیت نیروهای قرارداد کارگری به قرارداد کار معین (دادنامه شماره ۲۵۸۱ مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۸۱ تاریخ دادنامه: ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱ شماره پرونده: ۰۱۰۱۲۴۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۵ مکاتبه شماره