خوش آمدی برادر

پیک ملت، فاطمه رشیدی ؛ نشان به آن نشان از زیر قران که گذشتی، گفتی زود برمی گردی و حالا ۳۹ سال گذشته و تو تازه برگشته ای. رفتن و برگشتنت زمین تا آسمان فرق دارد.روزی که رفتی را یادت هست؟ وسط تابستان ۱۳۶۱ رفتی و حالا چله زمستان آخر قرن برگشته ای. یادت هست