واکنش یک فعال رسانه ای و محیط زیستی به اظهارات فرماندار دنا

جناب فرماندار : بلوط میراث فرهنگ کهن لر است چگونه می توانی چشم خود را بروی قطع شدن ۳۳۶۷ اصله درخت بلوط دیگر ببندیم ؟؟ اگر شما می توانی ما نمی اتوانیم .                     در پی اظهارات دیروز جمعه ۱۷ بهمن ماه ۹۹ پناهی فرماندار شهرستان