کارت زرد وزیر ارتباطات به دلیل عدم تبدیل وضعیت ایثارگران در شرکت مخابرات

پیک ملت، هفتمین کارت زرد مجلس به کابینه دولت/ کارت زرد وزیر ارتباطات به دلیل عدم تبدیل وضعیت ایثارگران در شرکت مخابرات نمایندگان مردم در مجلس پس از طرح سوال نماینده اصفهان از وزیر ارتباطات درخصوص علت عدم اجرای قانون بکارگیری ایثارگران در شرکت مخابرات، از توضیحات وی قانع نشدند و به وی کارت زرد