فراموشی نیم قرن فریاد/ پیشکسوتان خبر و رسانه  را بیشتر بشناسیم

پیک ملت، فاطمه رشیدی جهان آباد ؛ روز و هفته خبرنگار در حقیقت فرصت مغتنمی برای بازخوانی کارنامه سراسر شور و شعور خبرنگاران به خصوص پیشکسوتان رسانه است که به منظور آگاهی بخشی و گشودن گرهی از مشکلات، بهترین لحظات زندگی و عمرشان را در این عرصه به میدان آورده و سپری کرده اند. به