اندرحکایت زبان لری

پیک ملت ؛ محمدفرزامی اندرحکایت زبان لری اهمیت ونقش زبان فارسی،به عنوان زبان رسمی و وسیله ارتباط مشترک همه ایرانیان برکسی پوشیده نیست. زبان فارسی فارغ ازنقش ارتباطی ان ،به عنوان یادگارکهن گذشتگان وپیشینیان این مرزوبوم کهن ،همواره عاملی برای ایجادوحدت میان اقوام مختلف این سرزمین به شماررفته ومیرود. باوجوداین نباید ازخاطر برد که درکنارزبان