پویش رسانه ای نه به اسلحه ،خشونت و ترویج منطق گفتگو

پیک ملت، یادداشت سید ولی موسوی فعال رسانه ای و فرهنگی به گزارش پیک ملت، پویش رسانه ای نه به اسلحه ،خشونت و ترویج منطق گفتگو امروزه نزاع دسته جمعی به عنوان یک آسیب اجتماعی، یکی از شاخص های مهم وجود خشونت در جامعه تلقی می شود که بین افراد، گروه ها و خانواده ها