اجساد ۵۸ پناهجو از جمله ۲۴افغان از دریاچه وان ترکیه بیرون کشیده شد

اجساد ۵۸ پناهجو از جمله ۲۴ افغان از دریاچه وان ترکیه بیرون کشیده شد سفارت افغانستان در ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد که اجساد ۲۴ پناهجوی افغان که کشتی حامل آنها حدود سه هفته پیش غرق شده بود کشف شده است. به گفته حبیب احمد خنجانی، کاردار سفارت افغانستان در ترکیه چند نفر از قربانیان