جمع آوری و پلمپ تعدادی از پمپ های غیرمجاز و فاقد تمدید پروانه در شهرستان بویراحمد

پیک ملت، در راستای اجرای دستورالعمل های برنامه سازگاری با کم آبی و شورای حفاظت از منابع ابی، اداره منابع آب شهرستان بویراحمد، با اخذ مجوز قضایی و همراهی و حضور نیروی انتظامی، تعداد ۱۲ موتور پمپ غیر مجاز و مجاز فاقد تمدید پروانه بهره برداری واقع در دهستان های کاکان و دشتروم از توابع