دختران دم بخت، پسران بدبخت

  پیک ملت ، محمدفرزامی به گفته مقام مسئولی ۳۰تا۳۵ میلیون جوان مجرد در آستانه سن ازدواج قراردارند ،که بخشی از انها از استانه  هم ردشده اند. واگراین جوانان دم بخت بافاصله ۵سال ازهم ازدواج نمایند، بطورمیانگین دومیلیون وششتصد هزاردختر شانس ازدواج را ازدست خواهند داد. واگرمیانگین اختلاف سنی زوج هادوسال شودچیزی قریب به نهصد