گمنامانی که در سنگر دیگر با کرونا دست و پنجه نرم می کنند / زرد پوشانی که این روزها کرونا تهدیدشان می کند

پیک ملت : مینو آریانفر – کرونا !!! همان هیولای نامرئی که به سرعت در حال بلعیدن مردم جهان است، همان دیو سیاهی که این روزها  دنیا را متحول کرده ویروس به اصطلاح فسقلی که علم پزشکی در پیکار با آن کم آورده و آنقدر خود را بزرگ نشان داده که دنیا را در چنگش