دغدغه های نامه رسان محله ما / پستچی های شهرمان را بیشتر بشناسیم

پیک ملت ، مینو آریانفر: حتما شما هم در طول سال یا ماه برای یک بار هم که شده این موضوع برایتان اتفاق افتاده است، وقتی بسته سفارشی تان چند روز دیر به دستتان برسد ، دلواپس می شوید ،که نکند این مرسوله پستی هیچ وقت به بدستان نرسد، یا اینکه برگشت داده شود ،