از سوی جامعه پزشکی و هیات مدیره سازمان نظام پزشکی ؛ پزشک نمونه شهرستانهای بویراحمد ودنا انتخاب شد

پیک ملت، از سوی جامعه پزشکی و هیات مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستانهای بویراحمد ودنا ، دکتر شهرام جعفری پزشک نمونه شهرستانهای بویراحمد ودنا انتخاب شد. به گزارش پیک ملت، از سوی جامعه پزشکی و هیات مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستانهای بویراحمد ودنا دکتر شهرام جعفری به عنوان پزشک نمونه انتخاب شد در آیینی دکتر