نامه مدرس دانشگاه به استاندار؛ وضعیت شاخص های اقتصادی زیبنده استان نیست/ مراقب باشید نوع کاربری منطقه ویژه اقتصادی روزی نگرانی مردم و افزایش مهاجرت را در پی نداشته باشد / پالایشگاه استفاده ابزاری نباشد

  پیک ملت، گروه اقتصادی سید محمد قاضی نیا – مدرس دانشگاه جناب دکتر احمدزاده با سلام همانطور که اطلاع دارید یا به سمع و نظرتان رسانیده شده وضعیت استان تاکنون در شاخص هایی که برآوردی از توسعه را نمایان کند و نشانی از بهبود ساختارها باشد به صورت موارد زیر است که از منبع