پارک های بانوان فاقد برنامه های راهبردی و مطالعات اجتماعی

پیک ملت ؛ محمد فرزامی چندی است که در کشور ما بر اساس نیاز زنان اقدام به احداث پارک های موضوعی ویژۀ آنان شده است. در بررسی کلی مشاهده شده است که اکثر این طرح ها فاقد برنامۀ راهبردی مختص پارک بانوان می باشد ، و نیازسنجی صحیح وبه روزصورت نگرفته به طوری که صرفاً