فرماندار بویراحمد : دستگاه های ناظر، امنیتی و اطلاعاتی و قضایی تمامی فضاهای حقیقی و مجازی در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی را رصد می کنند

فرماندار بویراحمد گفت : دستگاه های ناظر، امنیتی و اطلاعاتی و قضایی نیز به طور دقیق تمامی فضاهای حقیقی و مجازی در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی را رصد می کنند. به گزارش پیک ملت ، فرماندار شهرستان بویراحمد از نامزدها و هواداران آنها خواست تا از هر گونه سخنان، تحرکات و رفتارهای تبلیغاتی که منجر به