ابتکاری جدید در دادگستری کهگیلویه و بویراحمد در راستای احقاق حقوق مردم

پیک ملت، رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد از ابتکاری جدید در دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در راستای احقاق حقوق مردم خیرداد.  با تدبیر رئیس کل دادگستری استان، هیأتهایی مرکب از معاونین رئیس کل و قضات تجدید نظر در ۲ گروه حقوقی و کیفری، تمام پرونده های جاری شعب محاکم مرکز استان را