نقش «برنو » ، ایلات و طوایف بویراحمد در جنگ تحمیلی / اولین شهید اهل کدام روستا بود؟

  پیک ملت ، نکته های  جالب از نقش شهرستان بویراحمد در ابتدای جنگ تحمیلی( سال ۵۹ و ۶۰) بعد از شروع جنگ تحمیلی، بخشی از مردم شجاع بویراحمد به صورت خودجوش با سرپرستی سران ایلات و طوایف بویراحمدی، با هماهنگی یکی از افسران ارتش با سلاح و تجهیزات خودشان که عمدتاً « برنو» بود،