قرار تامین باید متناسب با جرم باشد!

  پیک ملت ؛ زریر حجتی قرار تامین باید متناسب با جرم باشد مراجع قضایی علاوه بر نظارت بر حسن اجرای قانون همواره ملجاء ستمدیدگان بوده و بخصوص در سالهای اخیر با صلابت و اقتدار تمام از حقوق عامه در همه عرصه ها دفاع نموده اند که اگر چنین نبود شاهد نوعی هرج و مرج