جای خالی زنان در جایگاه مدیریتی کهگیلویه وبویراحمد

پیک ملت، محمدفرزامی عضو شورای سردبیری پیک ملت، امروزنه-فردا به گزارش پیک ملت، در زاگرسی ترین استان ودرسرزمین رودخانه های خروشان و نفت و بلوط هاتوسعه هنوزمردانه ومردسالاراست،وهنوزنجیب بانوان وعفیف زنان دیارم درپستوهای زمان امروزوفردامی شوند. با اتمام انتخابات شوراهای اسلامی شهروروستادرسراسرکشوروهمینطوردراستان زرخیزامامحروم کهگیلویه وبویراحمد متاسفانه هیچ بانویی به شوراهای شهرهای استان راه نیافت. قویامی