فشار روحی و روانی به مردم زیبنده مسئولان، کاندیداها و سخنگوی آنان نیست/ برخورد با عوامل و مباشرین قدرت نمایی با اسلحه در حضور مسئولین در  لوداب/تشکیل پرونده در دادسرا و تعقیب قضایی متهمین

اشاره/ تخدیش امنیت، خط قرمز دستگاه قضایی است و جنسیت نیز رافع مسئولیت کیفری نیست. فرهنگ عشیره ای مردم و زنان با نجابت استان کهگیلویه و بویراحمد مخالف با بزک شدگان و هر گونه سوء استفاده و پوشش خبری در این قالب است. رسانه های اصیل و دارای مجوز نیز شرافت خود را وثیقه حرفه