قاتلان جواز دار / معنی تفنگ جواز دار و تفنگ بدون جواز چیست ؟

پیک ملت ، محمدفرزامی قاتلان جوازدار شوربختانه ومتاسفانه ،درکشورمان قانون شومی بنام تفنگ  جواز دار وجود دارد ودر حال اجراست که بلای جان حیات وحش شده است. باانکه تفنگ های جوازدارابزار والات  کشت وکشتار هستند اما دارندگان این ابزار به داشتن تفنگ افتخارمی کنند. آن رابه دیگران نشان می دهند،تصویروعکس ولاشه حیوان جانداری راکه شکار