ضرورت به روز رسانی اطلاعات محل سکونت افراد

پیک ملت، داوود صادقی گفت : در صورتی که فردی محل سکونت خود را تغییر دهد ، حتما باید این تغییر سکونت را در سامانه ثبت احوال ثبت کند. مدیرکل ثبت احوال استان  با بیان اینکه این سازمان متولی ثبت اطلاعات مهاجرت و تغییر نشانی است  افزود:  در صورت تغییر سکونت ، شخص مشمول تغییر