باران ببارد،یانبارد/ نقش عوامل انسانی در خسارات سیل ها و آسیب های زیست محیطی

پیک ملت ،محمدفرزامی باران ببارد،یانبارد رحمت است یازحمت. درپی بارش باران های اخیردرسه استان کهگیلویه وبویراحمد،خوزستان وبوشهرودرپی ان شاهد جاری شدن سیل،ابگرفتگی معابر،مسدودشدن جاده های درون وبرون شهری،ازبین رفتن چند نفراز هموطنان ،خسارت مالی به کشاورزان وعشایروباغداران وصنعت وهمینطورتخریب بسیاری ازاثاروابنیه باستانی وتاریخی وتخریب چندین مراکزاقامتی وتفریحی وگردشگری ،مسدودشدن بسیاری ازراه های روستایی وخسارت به