تشریح و تحلیلی بر قانون بودجه  ۱۴۰۱

  پیک ملت ، گروه اقتصادی : سید محمد قاضی نیا –                 به گزارش پیک ملت ، قانون بودجه به عنوان مهمترین سند مالی کشور محسوب می شود که دولت سیزدهم به مجلس در قالب لایحه ارائه و مجلس در ابتدای فروردین به دولت به صورت قانون