بنیاد شهید و امور ایثارگران قانون تبدیل وضعیت ایثارگران و خانواده معزز آنها را ابلاغ کرد

پیک ملت ، بخشنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران و خانواده معزز آنها  از سوی آقای سعید اوحدی معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران ابلاغ شد. بخشنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران (بخشنامه شماره ۲۳۹۳۲۷/۹۹/۴۰۰ مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۹ بنیاد شهید و امور ایثارگران)